මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා PCR කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක්.

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා PCR කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක්.

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අද එම මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය කළා.

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ ඔස්සේ මෙරටට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයන්ට පැය 03ක කාලයක් ඇතුළත පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල වාර්තා නිකුත් කිරීමට මෙම මධ්‍යස්ථානය හරහා හැකියාව පවතිනවා.

පැයකට PCR පරීක්ෂණ 500ක් පමණ සිදුකළ හැකි අතර දිනකට PCR පරීක්ෂණ 7,000ක් සිදුකිරීමේ ධාරිතාවයක් එම මධ්‍යස්ථානය සතු වෙනවා.

Share This