මුළු රටම දන්නවා පලාත් පාළන මැතිවරණය නොතියා ඉන්න වැඩිම කාර්ය භාරයක් කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා කියලා – නලින්ද ජයතිස්ස[VIDEO]

මුළු රටම දන්නවා පලාත් පාළන මැතිවරණය නොතියා ඉන්න වැඩිම කාර්ය භාරයක් කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා කියලා – නලින්ද ජයතිස්ස[VIDEO]

Share This