මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය ලබන මස මුල දී

මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය ලබන මස මුල දී

ඔක්තෝබර් මස 13 වැනි දින දැනුම් දීමට නියමිතව ඇති 2022 අංක 07 දරන මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය ඔක්තෝබර් මස 06 වැනි දින සිදු කරන බව ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

ඒ අනුව 2022 ඔක්තෝබර් 12 වැනිදා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය රැස් වී අදාළ මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති තීරණය ගැනීමට නියමිතයි.

ප‍්‍රධාන වශයෙන් ආර්ථිකයේ ප‍්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික තීරණය කිරීම සහ ද්‍රවශීලතාව කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එහිදී සාකච්ඡා වන බව සඳහන්.

එමෙන්ම උද්ධමනය පාලනය කිරීම සහ උද්ධමනය අපේක්ෂිත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මුදල් ප‍්‍රතිපත්තිය භාවිතය පිළිබඳ එහි දී තීරණ ගනු ඇති.

Share This