මිනුවන්ගොඩ මත්වතුර තිත්පොලක් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන්ගේ අත්අඩංගුවට

මිනුවන්ගොඩ මත්වතුර තිත්පොලක් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන්ගේ අත්අඩංගුවට

මිනුවන්ගොඩ පොලිස් වසමේ අනවසර මත්වතුර තිත්පොලක් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Share This