මැතිවරණ කොමිසම ජනාධිපතිවරයාට කුමන්ත්‍රණ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු නැහැ – ටිල්වින් සිල්වා ජාතික ජන බලවේගය[VIDEO]

මැතිවරණ කොමිසම ජනාධිපතිවරයාට කුමන්ත්‍රණ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු නැහැ – ටිල්වින් සිල්වා ජාතික ජන බලවේගය[VIDEO]

Share This