මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය ඉහළට

මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය ඉහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 1,920 ක් ලෙස 2022 මැයි මාසය අවසානයේ දී සටහන් වී ඇති බව මහ බැංකුව නිවේදනය කරනවා.

මෙය 2022 අප්‍රේල් මාසය අවසානයේ දී සටහන් වූ ඩොලර් මිලියන 1,812 හා සැසඳීමේ දී සුළු වර්ධනයක් ලෙස සැලකීමට හැකි බව නිවේදනයේ සඳහන්.

මේ අතර මැයි මාසය තුළ දී විදේශ විනිමය සංචිතය ද, සුළු ඉහළ යෑමක් වාර්තා කර ඇති අතර ඒ අනුව මැයි මාසය තුළ දී විදේශ විනිමය සංචිතය ඩොලර් මිලියන 1,602 සිට ඩොලර් මිලියන 1,805 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Share This