මහාචාර්ය වසන්තා සෙනවිරත්න විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමට සාක්ෂි දෙයි.

මහාචාර්ය වසන්තා සෙනවිරත්න විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමට සාක්ෂි දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවට එල්ලවන මානව හිමිකම් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති අංශයේ මහාචාර්ය වසන්තා සෙනෙවිරත්න මහත්මිය කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ, විශේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ අද සාක්ෂි ලබා දෙමින්.

නීතියේ ආධිපත්‍ය සහ නීතියේ රැකවරණය ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී කොමිෂන් සභාවේ අවධානයට යොමු කල බවයි මහාචාර්යවරිය සඳහන් කළේ.

පූර්ව කොමිෂන් සභාවන් සහ කමිටුවල තීරණ ඇගයීම සහ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙම ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මකයි.

Share This