මහපොළ – ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මහපොළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාරකාර අරමුදල ලෙස වෙනස් වෙයි

මහපොළ – ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මහපොළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාරකාර අරමුදල ලෙස වෙනස් වෙයි

මහපොළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාර අරමුදලේ නම ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මහපොළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාරකාර අරමුදල ලෙස වෙනස් කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියද හිමි වී ඇති බව සඳහන්.

දිවංගත අමාත්‍ය ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මහතාට දක්වන උපහාරයක් ලෙස මෙලෙස අරමුදලේ නම වෙනස් කළ බවයි අමාත්‍ය, ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ.

Share This