මහජන නියෝජිතයින්ගේ වත්කම් බැරකම් ගැන පැෆරල් විගණනයක් ඉල්ලයි.

මහජන නියෝජිතයින්ගේ වත්කම් බැරකම් ගැන පැෆරල් විගණනයක් ඉල්ලයි.

මහජන නියෝජිතයින්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ප්‍රසිද්ධියට පත් කර ඒවා වාර්ෂිකව විගණනයකට ලක් කිරීමේ අවශ්‍යතාව වර්තමානයේ මතුව ඇතැයි පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා.

මහජන දේපළ මංකොල්ලය නතර කිරීම සඳහා වත්කම් බැරකම් නීතිය සමාලෝචනය කළ යුතු බවයි එම සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි පැවසුවේ.

වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ඊට අවශ්‍ය නීති පද්ධතිය සකස් කිරීමද සිදු කළ යුතු බවයි රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

Share This