මර්දනය නතර කරන්න –  අපි විරෝධතාකරුවන් වෙනුවෙන් කොන්දේසි විරහිතව පෙනී ඉන්නවා.

මර්දනය නතර කරන්න – අපි විරෝධතාකරුවන් වෙනුවෙන් කොන්දේසි විරහිතව පෙනී ඉන්නවා.

Share This