මඩකලපුවේ නව සංචාරක වැඩපිළිවෙළක්

මඩකලපුවේ නව සංචාරක වැඩපිළිවෙළක්

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සංචාරක සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අනුව ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික හා සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකයි.

දිවයින පුරා මහා පරිමාණ හා ග්‍රාමීය මට්ටමේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්ද ඊට අයත්.

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රමිතිය හා ප්‍රගතිය, අඩුපාඩු සහ ප්‍රමාද දෝෂ හඳුනාගෙන ඒ සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලබාදීම මෙන්ම නියමිත කාලවකවානුවේදී ව්‍යාපෘතීන් අවසන් කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ නිසි අධීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක්ද ක්‍රියාත්මකයි.

Share This