මට සල්ලි නැති නිසා කවුරුහරි පිටකොටුවේ කැට හොල්ලලා සල්ලි දුන්නත් මම ගන්නවා – හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන[VIDEO]

මට සල්ලි නැති නිසා කවුරුහරි පිටකොටුවේ කැට හොල්ලලා සල්ලි දුන්නත් මම ගන්නවා – හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන[VIDEO]

Share This