භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවක්

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවක්

රුපියල් මිලියන එක් ලක්ෂ පනස් දහසක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවක් අනිද්දා සිදු කෙරෙන බව මහබැංකුව නිවේදනය කළා.

2025 වසරේ ජුනි පළමු වන දිනට කල් පිරෙන ලෙස වෙන්දේසි කෙරෙන බැඳුම්කරවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 60,000ක් වන අතර, 2028 වසරේ ජනවාරි 15 වැනිදාට කල් පිරෙන තවත් රුපියල් මිලියන 30,000ක බැඳුම්කර වෙන්දේසි කිරීමට නියමිත බව සඳහන්.

එසේම, 2031 වසරේ මැයි 15 කල් පිරෙන මිලියන 60,000 බැඳුම්කර ද මෙහිදී නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

TAGS
Share This