බස් බෙදලා, දෙබස් බෙදලා මේ රට වැටිලා තියන තැනින් ගොඩ ගන්න බෑ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ [VIDEO]

බස් බෙදලා, දෙබස් බෙදලා මේ රට වැටිලා තියන තැනින් ගොඩ ගන්න බෑ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ [VIDEO]

Share This