බස්නහිර වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සීමා වෙයි…

බස්නහිර වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සීමා වෙයි…

බස්නාහිර පළාත තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඉරිදා, සඳුදා සහ අඟහරුවාදා දිනවල පමණක් සිදු කරන බව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළා.

පරිගණක පද්ධතියේ බිඳවැටීම හේතුවෙන්, එලෙස බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සීමා කර ඇති බවයි එම කාර්යාලය පැවසුවේ.

ඒ අනුව අගෝස්තු 12 වන දින සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා වාහන ආදායම් බලපත්‍ර කල් ඉකුත්වන බස්නාහිර පළාතේ වාහන සඳහා දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා දඩ අය කිරීමකින් තොරව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ සහන කාලයක් ලබාදීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

Share This