ප‍්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික නොවෙනස්ව ඉදිරියට

ප‍්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික නොවෙනස්ව ඉදිරියට

වෙළඳපොළ පොලී අනුපාත තීරණය කරන ප‍්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික තවදුරටත් නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, වාණිජ බැංකු විසින් මහ බැංකුවේ කරනු ලබන තැන්පතු සඳහා ගෙවන පොලිය හෙවත් නිත්‍ය තැන්පතු අනුපාතිකය සියයට 14 යි දශම 5 ක් ලෙස තවදුරටත් පවතිනු ඇති.

එසේම ණය සැපයීමේදී අයකරනු ලබන පොලී අනුපාතිකය හෙවත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයද සියයට 15 යි දශම 5 ක් ලෙස තවදුරටත් ක‍්‍රියාත්මක බව ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළා.

Share This