පොහොර බෙදා හැරීම ඇරඹෙයි – කෘෂි උපදේශකවරුන්ගෙන් උපදෙස්

පොහොර බෙදා හැරීම ඇරඹෙයි – කෘෂි උපදේශකවරුන්ගෙන් උපදෙස්

වී ගොවීන් සඳහා මෙවර මහ කන්නයට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර බෙදා හැරීම අද ආරම්භ වුණා.

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ආචාර්ය අජන්ත ද සිල්වා පැවසුවේ ගොවීන්ට පොහොර ලබාදීමේ කටයුතු අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කළ බවයි.

ඊට අවශ්‍ය උපදෙස් කෘෂිකර්ම උපදේශකවරුන් මාර්ගයෙන් ගොවීන් වෙත ලබාදෙන බවද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළා.

Share This