පොලිසියත් හමුදාවත් ඉදිරියේදී ජනතාවගේ පැත්ත ගන්නවා.

පොලිසියත් හමුදාවත් ඉදිරියේදී ජනතාවගේ පැත්ත ගන්නවා.

Share This