පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීමට පියවර රැසක්

පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීමට පියවර රැසක්

පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීමට පියවර රැසක් ගෙන ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා ප්‍රකාශ කලා.
සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි සෞභාග්‍යයේ පෙරපාසල් නමින් පෙරපාසල් 150 ක් එළඹෙන දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට නිර්මාණය කර අවසන් කරන බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

Share This