පෙබරවාරියේ ආනයන අපනයන වෙළෙඳ පරතරයේ අඩුවීමක්

පෙබරවාරියේ ආනයන අපනයන වෙළෙඳ පරතරයේ අඩුවීමක්

පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ මෙරට ආනයන අපනයන වෙළෙඳ පරතරයේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා.

ඒ, ආනයන සුළු වශයෙන් පහත වැටීමත්, අපනයන ආදායම තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පැවතීමත් හේතුවෙන්.

ජනවාරි මාසයේ වාර්තාවූ ඩොලර් බිලියන 1 යි දශම 9 යි 6 ක ආනයන වියදම පෙබරවාරියේ ඩොලර් බිලියන 1 යි දශම 8 යි 7 දක්වා පහත වැටී ඇති බව මහබැංකු වාර්තාවල සඳහන් වනවා.

එමෙන්ම අඛණ්ඩව 9 වන මාසයට ද මෙරට අපනයන ආදායම පෙබරවාරියේ ඩොලර් බිලියනය ඉක්ම වූ අතර, ඒ අනුව වෙළඳ පරතරය සටහන් වන්නේ ඩොලර් මිලියන 781 ක් ලෙසින්.

Share This