පිනට දුන්න හාල් ටික අහිංසක මිනිස්සුන්ට දීලා දේශපාලනේ කරන තැනට ආණ්ඩුව පත් වෙලා ඉවරයි – තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන[VIDEO]

පිනට දුන්න හාල් ටික අහිංසක මිනිස්සුන්ට දීලා දේශපාලනේ කරන තැනට ආණ්ඩුව පත් වෙලා ඉවරයි – තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන[VIDEO]

Share This