පිටි,කිරිපිටි, ගෑස් සහ සිමෙන්ති  මිල ගැන තීරණය අද

පිටි,කිරිපිටි, ගෑස් සහ සිමෙන්ති මිල ගැන තීරණය අද

පිටි,කිරිපිටි, ගෑස් සහ සිමෙන්ති මිල සම්බන්ධයෙන් හෙට පෙරවරුවේ රැස්වන ජීවනවියදම් කමිටුවේදී තීරණ කිහිපයක් ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මේ වනවිට වෙළඳපොලේ කිරිපිටි හිගයක් පවතින අතර ලාෆ්ස් ගෑස් හිඟයක්ද පවතින බව සදහන්.

එමෙන්ම තිරිගු පිටි සමාගම් සහ සිමෙන්ති සමාගම් ද මිල වැඩිවීමක් ඉල්ලා තිබෙනවා.

Share This