පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි සියයට 68ක් බෙදා අවසන්

පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි සියයට 68ක් බෙදා අවසන්

පාසල් දරුවන්ගේ නිල ඇදුම් සඳහා අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණයෙන් මේ වන විට සියයට 68ක ප්‍රමාණයක් කලාප කාර්යාල වෙත නිකුත් කර ඇති බව රජය පවසනවා.

අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා කියා සිටියේ පසුගිය වර්ශ දෙකේදී පාසල් නොපැවැත්වූව ද ලක්ෂ 45ක පාසල් දරුවන් සඳහා නිල ඇදුම් පාසල් පෙල පොත් හා පාවහන් වවුචර්පත් ලබා දී ඇති බවයි.

මෙම වර්ශය සඳහා අවශ්‍ය වන රෙදි මීටර එක්කෝටි විසිහය ලක්ෂ අනුහතර දහසෙන් සියයට 68ක් මේ වනවිට නිකුත් කර ඇති අතර ඉතිරි ප්‍රමාණයද ජනවාරි 31 වනදාට ප්‍රථමයෙන් කලාප කාර්යාල වෙත නිකුත් කරන බවයි.

Share This