පාර්ලිමේන්තු සජීවි විකාශය [LIVE]

පාර්ලිමේන්තු සජීවි විකාශය [LIVE]

2022 වසර සඳහා අවසන්වරට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනය අද (13) බව පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන දෙපාර්මේන්තුව නිවේදනය කළා.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 09.30 සිට පස්වරු 05.30 දක්වා කාලය වාචිත පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සඳහා වෙන් කර තිබෙනවා.

Share This