පාර්ලිමේන්තුව දින 2කට සිමා වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව දින 2කට සිමා වෙයි

එළඹෙන 21 සහ 22 යන දෙදින පමණක් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එළඹෙන 21 වන දින අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත, සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ වන නියෝගයක්, තරුණ වරදකරුවන් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ගැනීමට නියමිතයි.

එදින පස්වරු 03 සිට පස්වරු 06 දක්වා විපක්ෂය ගෙනෙන යෝජනාවකට අනුව පොහොර භාවිතය සම්බන්ධ වර්තමාන ගැටලූ පිළිබඳ සභාව කල්තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වෙනු ඇති.

ලබන සිකුරාදා දිනයේදී කෝප් වාර්තා පිළිබද සභාව කල් තැබීමේ විවාදය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Share This