පාර්ලිමේන්තුවේ දී තම කණ්ඩායමට කතා කිරීමට කාලය නොලැබෙන බවට නිදහස ජනතා සභාවෙන් ආණ්ඩුවට දැඩි චෝදනා [VIDEO]

පාර්ලිමේන්තුවේ දී තම කණ්ඩායමට කතා කිරීමට කාලය නොලැබෙන බවට නිදහස ජනතා සභාවෙන් ආණ්ඩුවට දැඩි චෝදනා [VIDEO]

Share This