ප්‍රධාන මාර්ගයට අමතර දුම්රිය ගමන් වාර දෙකක්.

ප්‍රධාන මාර්ගයට අමතර දුම්රිය ගමන් වාර දෙකක්.

ප්‍රධාන මාර්ගය සඳහා නව දුම්රිය ගමන් වාර දෙකක් ධාවනයට එක් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

ඒ, පස්වරු 5.40ට කොළඹ කොටුව සිට වේයන්ගොඩ දක්වා මන්දගාමී දුම්රියක් සහ රාත්‍රී 7.00ට වේයන්ගොඩ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා සීඝ්‍රගාමී දුම්රියක් ලෙසින්.

මෙම සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය වේයන්ගොඩ, ගම්පහ, ගණේමුල්ල, රාගම හන්දිය, හුණුපිටිය, කැලණිය, දෙමටගොඩ, මරදාන සහ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානවල නවන්වනු ඇති.

සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල එම අමතර දුම්රිය ධාවනය නොවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

Share This