පර්ල් නෞකාවේ බවට සැක බෝයාවක් මොරගොල්ල වෙරළට

පර්ල් නෞකාවේ බවට සැක බෝයාවක් මොරගොල්ල වෙරළට

කිලෝ 250 කට පමණ වැඩි බරකින් යුත් යකඩ බෝයාවක් මොරගල්ල වෙරළතීරයට ගොඩගසා තිබෙනවා.

එය අලුත්ගම ධිවර පරීක්ෂකවරයාගේ මැදිහත්වීමෙන් ගොඩගත් බවයි ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කළේ.

යකඩ බෝයාව ගිනිගැනීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ බවටයි සැක කෙරෙන්නේ.

Share This