පර්ල්ගේ අබලි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ටෙන්ඩර් වෙනදේ…

පර්ල්ගේ අබලි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ටෙන්ඩර් වෙනදේ…

ගිණි ගැනිමෙන් අනතුරුව මුහුදුබත් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ අබලි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ටෙන්ඩර් වැඩපිළිවෙළ අදාළ සමාගම විසින් අද දිනයේදී තමන්ට දැනුම්දීමට නියමිත බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා.

මේ එම අධිකාරියේ සභාපති, නීතිඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය.

Share This