නුදුරේදීම විවෘත වන මධ්‍යම අධිවේගයේ නොදුටු දසුන්

නුදුරේදීම විවෘත වන මධ්‍යම අධිවේගයේ නොදුටු දසුන්

නුදුරේදීම විවෘත වන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබුණා.

තවමත් මහජනයා සඳහා භාවිතයට හෝ පිවිසීමට අවසර නොමැති මේ මධ්‍යම අධිවේගයේ ඡායාරූප පෙළයි මේ…

Share This