නිෂ්පාදන සහ සේවා ගැනුම් කළමණාකරුවන්ගේ දර්ශකයේ පසුබෑමක්

නිෂ්පාදන සහ සේවා ගැනුම් කළමණාකරුවන්ගේ දර්ශකයේ පසුබෑමක්

නිෂ්පාදන සහ සේවා ගැනුම් කළමණාකරුවන්ගේ දර්ශක ගෙවුනු මැයි මාසයේ දී පසුබෑමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

එම මාසයේ දී නිෂ්පාදන අංශයේ ගැනුම් කළමණාකරුවන්ගේ දර්ශකය වාර්තා කළ අගය 50 යි දශම 3 ක්.

එය සෑම වසරකම අඩු අගයක් වාර්තා කරන අපේ‍්‍රල් මාසයේ දර්ශක අගයට සාපේක්ෂව දර්ශකාංක 13 යි දශම 9ක වැඩි වීමක් බවයි මහ බැංකුව නිවේදනය කලේ.

අඛණ්ඩව දෙවන මාසයටත් සේවා ක‍්‍රියාකාරකම්වල පසුබෑමක් පෙන්නුම් කරමින් සේවා අංශයෙහි ගැනුම් කළමණාකරුවන්ගේ දර්ශකය මැයි මාසයේ දී 42 යි දශම 4 ක දක්වා සුළු වශයෙන් පහත වැටී තිබෙනවා.

Share This