නැගෙනහිර පළාත් පාලන අයතනවල කාබනික පොහොර ව්‍යාප්තියක්

නැගෙනහිර පළාත් පාලන අයතනවල කාබනික පොහොර ව්‍යාප්තියක්

නැගෙනහිර පළාතේ සියලු පළාත් පාලන අයතනවල කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙස ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය විසින් එම ආයතන ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.
දැනටමත් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන පළාත් පාලන ආයතනවලට එම කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි ආණ්ඩුකාරවරිය බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත්තේ.
කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම කාබනික පොහොර යෙදවීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයට සමගාමීව මෙම වැඩපිළිවෙල සැලසුම් කර තිබෙනවා.
ඉදිරියේ දී කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘති අනෙකුත් පළාත් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ද ක්‍රියාත්මකයි.

Share This