මුහුදු බඩ දුම්රිය ධාවනය යථා තත්වයට.

6

පීලිපැනීමක් හේතුවෙන් බාධා එල්ල වූ මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබෙනවා.

 

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ බෙලිඅත්තේ සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ දුම්රියක් ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී පීලිපැනීමට ලක්වූ බවයි.

මේ හේතුවෙන් පැය කිහිපයක් දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වුණා.

අදාල දුම්රිය පීලිගත කර ඇති අතර ඒ අනුව දුම්රිය ධාවන කටයුතු යථා තත්වයට පත්ව ඇති බව සඳහන්.

 

Your Comments