බලපත්‍ර ලාභී මූල්‍ය සමාගම් සඳහා විදේශ මුදල් ණයට ගැනීමේ සීමාව සංශෝධනයට

3

බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් විසින් විදේශ මුදල් ණයට ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැළසීමට අදාළව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමන රාමුවක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ සමස්ත වත්කමෙන් සියයට 10 ක් දක්වා විදේශ මුදල් ණයට ගැනීම්වලට අවසර හිමිවනවා.
ඒ සඳහා මහ බැංකුවේ පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ.

විදේශ මුදල් ණයට ගැනීමේ කාලය වසර 02 ක් හෝ ඊට වැඩි විය යුතු බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කලේ.

Your Comments