දෙන්නා තුන් දෙනෙක් වෙලා….

දෙන්නා තුන් දෙනෙක් වෙලා….

නෙහාරා පීරිස් සහ මේනක රාජපක්ෂ කියන්නේ ඔබ හොඳින් හදුනන චරිත දෙකක්.

දැන් මේ දෙන්නා තුන් දෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ.

ඒ තමන්ගේ ජීවිතේට අලුතින්ම එකතුවුණු පුංචි දූ පැටියා නිසා.

ඉතින් නෙහාරා, එයාලගේ අලුත්ම සාමාජිකයගේ ලස්සන ඡායාරූප කිහිපයක් තමන්ගේ ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් ගිණුමට ඇතුළත් කරලා තිබුණා.

මේ තියෙන්නේ ඒ ඡායාරූප ටික.

Share This