දැන් අපි ෆේස්බුක් එකට පෝස්ට් එකක් දාපුවහම සල්ලි දීලාවත් ගන්න නිවන්සුවක් නෑ – අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ[VIDEO]

දැන් අපි ෆේස්බුක් එකට පෝස්ට් එකක් දාපුවහම සල්ලි දීලාවත් ගන්න නිවන්සුවක් නෑ – අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ[VIDEO]

Share This