දැදුරු ඔය ද්‍රෝනියට අනතුරු ඇඟවීමක්.

දැදුරු ඔය ද්‍රෝනියට අනතුරු ඇඟවීමක්.

දැදුරු ඔය ද්‍රෝණිය ආශ්‍රිතව අධික වැසි සහිත කාළගුණ තත්ත්වයක් පවතින බැවින් දැදුරු ඔය ජලාශයෙන් තත්පරයට ඝණ අඩි 27 දහසක පමණ ජල ප්‍රමාණයක් නිකුත් කෙරෙමින් පවතින බව වර්මාර්ග දෙපර්තමේන්තුව නිව්දනය කළා.

ඒ හේතුවෙන් වාරියපොළ, නිකවැරටිය, මහව, කොබෙයිගනේ, බිංගිරිය, පල්ලම, හලාවත. ආරච්චිකට්ටුව සහ රස්නායකපුර ප්‍රදේශ වල පහත් බිම් වලට සැළකිය යුතු මට්ටම් ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවටයි අනතුරු අඟවා ඇත්තේ.

ඒ පිළිබඳ දැඩි සැළකිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙසද එම දෙපර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

Share This