දරුවාගේ අධ්‍යාපනය දෙමවුපියන්ගේ පොකට් එකේ තරම මත තීරණය නොවිය යුතුයි. අනුර කුමාර දිසානායක නායක ජාතික ජන බලවේගය [VIDEO]

දරුවාගේ අධ්‍යාපනය දෙමවුපියන්ගේ පොකට් එකේ තරම මත තීරණය නොවිය යුතුයි. අනුර කුමාර දිසානායක නායක ජාතික ජන බලවේගය [VIDEO]

Share This