තේ ප්‍රති අපනයනය ගැන තේ අලෙවි මණ්ඩලයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

තේ ප්‍රති අපනයනය ගැන තේ අලෙවි මණ්ඩලයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

විශේෂිත තේ වර්ග පමණක් ප්‍රති අපනයනයට රෙගුලාසි පනවා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

එමඟින් පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තේ නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 90 ක්ම සාම්ප්‍රදායික තේ නිෂ්පාදන බවයි.

එම තේ වර්ග ආනයනයට කිසිසේත් අවසර ලබාදී නොමැති බවද එහි සඳහන්.

එහිදී ප්‍රති අපනයනය සඳහා ආනයනය කිරීමේ අවසර ලැබෙන්නේ විශේෂිත තේ වර්ග වන ඩාජීලිං, ඇසෑම්, සී.ටී.සී. සහ හරිත තේ ප්‍රධාන ශ්‍රේණි සඳහා පමණක් වන අතර, ඒ සඳහා බැංකු ඇපකර ලබාගත යුතු වනවා.

TAGS
Share This