තෙල් මිල අඩු වුන එකට IMF ණයේ කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක ගොඩහේවා[VIDEO]

තෙල් මිල අඩු වුන එකට IMF ණයේ කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක ගොඩහේවා[VIDEO]

Share This