“තුන්වේල කන්න බැරි අයට මගේ කනගාටුව” –  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  ජගත් කුමාර මහතා

“තුන්වේල කන්න බැරි අයට මගේ කනගාටුව” – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් කුමාර මහතා

Share This