ත්‍රස්ත විරෝධි පනත නවීකරණයට ලක් විය යුතුයි – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල[VIDEO]

ත්‍රස්ත විරෝධි පනත නවීකරණයට ලක් විය යුතුයි – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල[VIDEO]

Share This