තවත් 69,902 කුට කොරෝනා මර්ධන එන්නත්

තවත් 69,902 කුට කොරෝනා මර්ධන එන්නත්

තවත් 69,902 දෙනෙකු සඳහා කොරෝනා මර්ධන එන්නත් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ ඇස්ට්‍රසෙනෙකා දෙවැනි මාත්‍රාව 4552 ක් / සයිනොෆාම් පළමු මාත්‍රාව 12189 ක් / එහි දෙවැනි මාත්‍රාව 51717 ක් / ෆයිසර් පළමු මාත්‍රාව 1062 ක් / එහි දෙවන මාත්‍රාව 326 ක් / හා මොඩර්නා දෙවැනි මාත්‍රාව 56 ක් වශයෙන්.

ඒ අනුව මේ වන විට ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නතේ පලමු මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇති සමස්ථ සංඛ්‍යාව 1,479,565 ක්.

එහි දෙවැනි මාත්‍රාව 1,327,706 ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

Share This