තමන්ගේ පැලැන්තිය බේරගන්න හදන ආණ්ඩු වලින් ජනතාවට වැඩක් නෑ.

තමන්ගේ පැලැන්තිය බේරගන්න හදන ආණ්ඩු වලින් ජනතාවට වැඩක් නෑ.

Share This