ඩුබායි හිදී ඉදිවන ලොව විශාලතම කෘතීම කොරල්පරය[PHOTOS]

ඩුබායි හිදී ඉදිවන ලොව විශාලතම කෘතීම කොරල්පරය[PHOTOS]

ලොව විශාලතම කෘතීම කොරල්පරය ඩුබායි හිදී ඉදි වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

බිලියනයක පමණ ජීවී කොරල්පර ඇතුළත් කර ඇති එහි කඩොලාන ශාක මිලියන 100ක් පිහිටුවීමටද නියමිතව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

දූපත් ගණනාවක් එකට සම්බන්ධ කර නිර්මාණය කිරීමට යෝජිත මෙම විශාල කොරල්පරය ප්‍රධාන නගරයෙන් බැහැරව ඉදි කිරීමටයි සැළසුම් කර ඇත්තේ.

මෙම සුවිශල් කොරල්පරය ආශ්‍රිතව ඉබ්බන්, මසුන් සහ අනෙකුත් ජලජ ජීවී සඳහා වන නවාතැන් ද සකස් කිරීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.

Share This