ජේ. ආර් ගේ කාලේ උස්සන්නේ ඡන්ද පෙට්ටි ජේ. ආර් ගේ බෑනා කෙලින්ම උස්සන්නේ ඡන්දේ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ[VIDEO]

ජේ. ආර් ගේ කාලේ උස්සන්නේ ඡන්ද පෙට්ටි ජේ. ආර් ගේ බෑනා කෙලින්ම උස්සන්නේ ඡන්දේ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ[VIDEO]

Share This