ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් හිමි වන ණය පහසුකම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජාතිය අමතා සිදු කල  ප්‍රකාශය [VIDEO]

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් හිමි වන ණය පහසුකම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජාතිය අමතා සිදු කල ප්‍රකාශය [VIDEO]

Share This