ජනාධිපතිවරයා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කම්මුතුකාරයෙක් වෙලා තියනවා – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම් මරික්කාර් [VIDEO]

ජනාධිපතිවරයා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කම්මුතුකාරයෙක් වෙලා තියනවා – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම් මරික්කාර් [VIDEO]

Share This