ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට – ආර්ථිකය ගැන විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් [Live]

ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට – ආර්ථිකය ගැන විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් [Live]

ජනාධිපති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් සිදු කරමින් සිටිනවා

Share This