ඡන්දෙට බයේ පැනලා යන්න අණ්ඩුවට අපි ඉඩ දෙන්නේ නෑ – තිස්ස අත්තනායක ජාතික සංවිධායක සමගි ජන බලවේගය[VIDEO]

ඡන්දෙට බයේ පැනලා යන්න අණ්ඩුවට අපි ඉඩ දෙන්නේ නෑ – තිස්ස අත්තනායක ජාතික සංවිධායක සමගි ජන බලවේගය[VIDEO]

Share This